(Beta)
Sign In
0

a boy standing on a dock looking at the ocean

C
Chau Dang

Prompt

Gan Cóc TíaCó một con Cóc tía bé nhỏ nhưng rất tức vì thấy Cọp chuyên ỷ thế to lớnbắt ăn thịt các con thú hiền lành. Một hôm, gặp Cọp, Cóc tía nói:- Con Cọp kia, mày có biết tao là ai không? Tránh ra cho tao đi kẻo tao xéxác bây giờ.Cọp nhìn hình thù xấu xí, bé nhỏ của Cóc hỏi:- Mày là ai mà dám ra oai với chúa Sơn lâm là tao thế hả?Cóc nói:- Mày không biết danh tao à? Tao là Cậu ông Trời. Đừng có lôi thôi, cútđi.Cọp tức quá, hét to:- Đồ oắt con, mày hãy ra đây thi tài, xem ai hơn ai nào?Cọp đòi thi nhảy. Cóc bảo:- Được, tao chấp mày đứng trước, tao đứng sau, cả hai cùng nhảy.Cọp có tật trước khi nhảy bao giờ cũng quật đuôi mấy cái để lấy đà. Cócbèn ngậm chặt vào đuôi Cọp, khi Cọp quật đuôi lên Cóc văng ra xa. Cọpnhảy đến đã thấy Cóc nhảy xa hơn mình thì phục và sợ lắm.Nó bỏ chạy, giữa đường gặp Khỉ. Thấy Cọp có vẻ sợ. Khỉ bèn hỏi:- Có việc gì mà ông chạy dữ vậy.- Mày không biết ư? Ở đằng kia có con Cóc xấu xí mà đáng sợ lắm, taophải trốn nó đấy.Khỉ nhăn răng ra cười và bảo:- Ôi! Thằng Cóc tía thì có gì đáng

INFO

Type

Text-to-video(beta)Wj

Date Created

July 9,2024Wj

Dimensions

960×576pxWj

Model

SDXL
CKPT
SDXL
1.0
Run Count 716845

Recommended Prompt

Prompt 1: a boy standing on a deck and looking at the sea. the sea is very choppy, and the waves are hitting the boat's side. the boy is wearing a white shirt and black shorts. he seems to be enjoying the view and watching the waves. the background features a blue sky and some white clouds. overall, captures a peaceful moment of the boy watching the sea.
Prompt 2: captures a young boy standing on a wooden deck, overlooking the vast ocean with calm and serene waves. the scene is set with a large ship in the background, adding to the magnificence of the surrounding area. the boy is seen gazing at the ocean, feeling the vastness of the surroundings, and observing the beauty of nature. portrays the awe-inspiring power of the ocean and the tranquility it can bring. the colors and textures of the ocean are incredibly realistic, and the camera angles capture the full extent of the ocean's beauty. overall, is a beautiful tribute to the ocean and its captivating beauty.