(Beta)
Sign In
popular
0

three different views of a large building

T
Trần Phanh

Prompt

1. Giới thiệu chung về Học viện Viettel 1) Một, Học viện Viettel được thành lập 2006 (hoạt động được 18 năm). Từ một đầu mối cấp phòng  tiến lên thành đơn vị cấp Trung tâm (2006)  trở thành Học viện (2015) Infor graphic => Mẫu 2) Hai, Nằm trong tổ hợp tri thức và thể chất của Viettel có diện tích 18ha, bao gồm: Câu lạc bổ Thể Công Viettel (Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thể thao Viettel) và Học viện Viettel tại trung tâm thành phố vệ tinh Hòa Lạc. Năm 2018, được Hiệp hội Kiến trúc sư thế giới bình chọn là 1 trong 12 cơ sở đào tạo đẹp nhất thế giới. Hình ảnh cơ sở vật chất Text: Top 12, cơ sở => Mẫu/ 3) Ba, Được thiết kế bởi kiến trúc sư danh tiếng Võ Trọng Nghĩa với triết lý và cách thể hiện kiến trúc độc đáo: Võ trọng nghĩa-> Khuôn tròn 1) Không gian mở, hòa nhập với thiên nhiên; 2) Kết hợp truyền thống với hiện đại; 3) Đầy đủ công năng hoạt động của một cơ sở đào tạo: Giảng đường, nhà hiệu bộ, thư viện, khu ký túc xá,.. => Hình minh họa 4) Bốn, Năng lực thiết kế đủ đáp ứng cho khoảng 450 – 60

INFO

Type

Text-to-imageWj

Date Created

March 28,2024Wj

Dimensions

1024×1024pxWj

Model

DreamShaper XL1.0
CKPT
DreamShaper XL1.0
alpha2 (xl1.0)
Run Count 1010656

Recommended Prompt

Prompt 1: showcases a large city with a mix of residential buildings, commercial structures, and green spaces. there are various cars and trucks driving down the busy streets, and a person can be seen walking alongside the road. the buildings are in different shapes and sizes, depicting the hustle and bustle of a densely populated area. in addition to the cityscape, there are several trees and bushes scattered throughout adding a touch of greenery to the urban environment. the entire scene provides a comprehensive view of city life and its various elements, from the tall buildings and cars to the greenery and pedestrians.
Prompt 2: showcases a cityscape with various buildings, including a large building with a glass facade and a tall building with a white facade. the city is bustling with traffic, as evidenced by the numerous cars and trucks driving on the streets. the cars are scattered throughout the scene, with some positioned closer to the foreground and others further away. the trucks are also visible, with one located near the center of and another towards the right side. the cityscape is a lively representation of urban life, with a mix of architectural styles and a busy atmosphere.