(Beta)
Sign In
popular
0

four different views of a large building with a soccer field in the middle

T
Trần Phanh

Prompt

1. Giới thiệu chung về Học viện Viettel 1) Một, Học viện Viettel được thành lập 2006 (hoạt động được 18 năm). Từ một đầu mối cấp phòng  tiến lên thành đơn vị cấp Trung tâm (2006)  trở thành Học viện (2015) Infor graphic => Mẫu 2) Hai, Nằm trong tổ hợp tri thức và thể chất của Viettel có diện tích 18ha, bao gồm: Câu lạc bổ Thể Công Viettel (Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thể thao Viettel) và Học viện Viettel tại trung tâm thành phố vệ tinh Hòa Lạc. Năm 2018, được Hiệp hội Kiến trúc sư thế giới bình chọn là 1 trong 12 cơ sở đào tạo đẹp nhất thế giới. Hình ảnh cơ sở vật chất Text: Top 12, cơ sở => Mẫu/ 3) Ba, Được thiết kế bởi kiến trúc sư danh tiếng Võ Trọng Nghĩa với triết lý và cách thể hiện kiến trúc độc đáo: Võ trọng nghĩa-> Khuôn tròn 1) Không gian mở, hòa nhập với thiên nhiên; 2) Kết hợp truyền thống với hiện đại; 3) Đầy đủ công năng hoạt động của một cơ sở đào tạo: Giảng đường, nhà hiệu bộ, thư viện, khu ký túc xá,.. => Hình minh họa 4) Bốn, Năng lực thiết kế đủ đáp ứng cho khoảng 450 – 60

INFO

Type

Text-to-imageWj

Date Created

March 28,2024Wj

Dimensions

1024×1024pxWj

Model

DreamShaper XL1.0
CKPT
DreamShaper XL1.0
alpha2 (xl1.0)
Run Count 1013089

Recommended Prompt

Prompt 1: showcases a large sports complex with a football field surrounded by apartment buildings. the complex features a stadium with a track and a soccer field, providing ample space for various sports activities. the stadium is adorned with a red roof, adding a pop of color to the scene. the apartment buildings are situated around the sports complex, creating a lively and bustling atmosphere. is presented in a collage format, highlighting the different aspects of the sports complex and its surroundings.
Prompt 2: showcases a large sports complex featuring a stadium, a track, and a field. the stadium is surrounded by a green field, and a track is located nearby. the complex is surrounded by a city, with buildings visible in the background. the stadium is adorned with red roofs, adding a vibrant touch to the scene. is presented in a collage format, with different sections of the sports complex displayed in various frames. overall, captures the essence of a bustling sports complex in a city setting.